REGULAMIN

usług oferowanych przez podmiot: Questrooms z siedzibą w Sopot, Aleja Niepodległości 720 (Salon).

Postanowienia wstępne:

 • Usługi świadczone przez Salon polegają na odpłatnym udostępnieniu miejsca gry (tzw. pole gry) oraz odpowiedniego sprzętu VR, umożliwiających wykreowanie i uczestniczenie w rozgrywce wirtualnej rzeczywistości (Usługi).
 • Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Usług, zasady bezpieczeństwa oraz ostrzeżenia dotyczące zdrowia.
 • Osoba, która dokonuje rezerwacji Usług na swoją rzecz ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem; jeżeli dokonuje rezerwacji na rzecz innych osób – ma obowiązek poinformować te osoby o treści Regulaminu.
 • Akceptacja Regulaminu jest niezbędna do korzystania z Usług, dlatego dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptację Regulaminu w całości przez wszystkie osoby korzystające z Usług.
 • Przed skorzystaniem z Usług konieczna jest rezerwacja, która może nastąpić telefonicznie, elektronicznie lub osobiście w Lokalu.
 • Zasady korzystania z Usług
 • Usługi świadczone są przez Salon w Sopot, Aleja Niepodległości 720 (Lokal).
 • Każda osoba, która przebywa w Lokalu, również ta, która nie korzysta z Usług, ma obowiązek przestrzegania postanowień Regulaminu dotyczących bezpieczeństwa i poleceń członków obsługi.
 • Osoby poniżej szesnastego roku życia korzystają z Usług wyłącznie za pisemną zgodą opiekuna prawnego lub w jego obecności.
 • Zasady bezpieczeństwa
 • Przed rozpoczęciem korzystania z Usług należy się upewnić, że gogle VR są odpowiednio zamocowane na głowie, a linki kontrolerów założone na nadgarstki. W trakcie korzystania z Usług zabronione jest wykraczanie poza pole gry lub używanie w sposób nieprawidłowy kontrolera (np. rzucanie nim, uderzanie o podłogę).
 • Dozwolone jest przebywanie wyłącznie jednej osoby w jednym polu gry, chyba że zgodę wyrazi członek obsługi. Osoby towarzyszące powinny zachować bezpieczną odległość, określoną przez członka obsługi.
 • Bezwzględnie zabroniony jest bezpośredni kontakt z osobą grającą (np. jej dotykanie, straszenie), gdyż po założeniu gogli VR nie widzi ona otoczenia.
 • Osoba korzystająca z Usług zobowiązana jest do korzystania ze sprzętu VR w sposób zgodny z Regulaminem i z należytą dbałością o jego stan, jak również do nieudostępniania sprzętu bez zezwolenia członków obsługi innym osobom. Odpowiedzialna jest tym samym za uszkodzenia sprzętu VR spowodowane niewłaściwym użytkowaniem przez siebie lub inne osoby.
  Ostrzeżenia dotyczące zdrowia
 • Osoba korzystająca z Usług musi być w pełni świadoma skutków Usług dla jej zdrowia i w tym zakresie ponosi pełną odpowiedzialność. Korzystanie ze sprzętu udostępnianego w Lokalu oddziałuje na błędnik, zmysł orientacji przestrzennej, zmysł wzroku oraz słuchu, co w ograniczonej liczbie przypadków może być związane z występowaniem tzw. choroby posymulacyjnej, ataku epilepsji oraz innych objawów.
 • W przypadku wystąpienia któregoś z niżej wymienionych objawów należy natychmiast przerwać grę oraz poinformować o tym członków obsługi:
  drgawki, ruchy mimowolne, zawroty głowy, podwyższenie tętna, nagłe skoki ciśnienia krwi, utrata świadomości, atak paniki, napady lękowe, zaburzenia widzenia, zaburzenia równowagi, nudności, ból głowy lub oczu, objawy podobne do choroby lokomocyjnej lub jakiekolwiek inne niepokojące objawy.
 • Przed wzięciem udziału w grze zaleca się wizytę u lekarza, jeśli w przeszłości odnotowano drgawki, utratę świadomości lub inne podobne stany epileptyczne. Niektóre osoby (około 1 na 4000) mogą odczuwać bóle głowy, drgawki, drgawki epileptyczne, utraty świadomości spowodowane przez jasne rozbłyski i wzory, objawy te mogę występować przy oglądaniu telewizji, graniu w gry wideo lub doświadczając wirtualnej rzeczywistości, nawet jeśli nie odnotowano wcześniej przypadków ataku drgawek lub epilepsji. Drgawki takie spotykane są najczęściej u dzieci i młodzieży poniżej 20 roku życia.
 • Urządzenia wykorzystywane przy świadczeniu Usług emitują fale radiowe, które mogą mieć wpływ na otaczającą elektronikę, jak również i przede wszystkim na rozruszniki serca. Jeżeli masz wszczepiony rozrusznik lub inne urządzenie medyczne, nie należy korzystać z Usług bez uprzedniego skonsultowania się z lekarzem.
 • Objawy choroby posymulacyjnej mogą utrzymywać się i nasilać kilka godzin po skorzystaniu z Usług. Jeżeli trwają zbyt długo lub nasilają się, należy bezzwłocznie udać się do lekarza.
 • Objawy choroby posymulacyjnej zwiększają ryzyko kontuzji podczas działań w świecie rzeczywistym. Do momentu ustania objawów nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn, ani wykonywać innych wymagających skupienia i wysiłku fizycznego działań. W przypadku wystąpienia objawów nie jest zalecane ponowne korzystanie z Usług przez kilka godzin po ustaniu objawów.
 • Wyrażenie chęci skorzystania z Usług jest równoznaczne ze złożeniem przez osobę korzystającą z Usług oświadczenia, iż zapoznała się ona z treścią Regulaminu, w szczególności w zakresie ostrzeżeń dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa użytkowania i akceptuje jego warunki. Oświadcza również, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z oferowanych Usług oraz jest świadoma korzystania z urządzeń VR na własną odpowiedzialność.
 • Salon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia i uszczerbki na zdrowiu lub szkody materialne, wynikłe z niestosowania się do Regulaminu oraz poleceń członków obsługi. Pełną odpowiedzialność ponoszą wtedy dorośli użytkownicy, a w wypadku osób niepełnoletnich – ich rodzice lub opiekunowie prawni.
  Postanowienia końcowe
 • Członkowie obsługi mają prawo nie dopuść do korzystania z Usług w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu osoby korzystającej lub innych osób, jak również w przypadku zagrożenia zniszczenia mienia Salonu (w szczególności w przypadku pozostawania korzystającego lub osób mu towarzyszących w stanie nietrzeźwości).
  Salon nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez osoby korzystające z Usług lub osoby im towarzyszące.
  Osoby przebywające w Lokalu wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez Salon bez odpłatności poprzez publikację wizerunku na profilach społecznościowych oraz materiałach promocyjnych Salonu.
 • W przypadku zniszczenia sprzętu poprzez nieodpowiednie jego użytkowanie bądź nie wykonywanie poleceń obsługi, korzystający jest zobligowany do poniesienia kosztów zakupu nowego sprzętu
 • Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu może spowodować powstanie obowiązku opuszczenia Lokalu lub zakazu wstępu na przyszłość.

Sopot, Aleja Niepodległośći 720  (CHWILOWO LOKAL PRZENIESIONY DO GDAŃSKA NA UL.STARTOWA 4A)
730 310 730
Kontakt@questrooms.pl

vr.questrooms.pl © 2018 Wszystkie prawa zastrzeżone